Arvot

Arvot ja eettiset ohjeet, joihin olen lähihoitajan lupauksen yhteydessä sitoutunut. Jokainen työpäivä pitää sisällään eettisiä valintoja. Tavoitteenani on asiakkaideni  fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen tukeminen, sisältäen, ohjausta, terveyden ja kuntoutumisen edistämistä. 

ihmisarvon kunnioittaminen

Lähihoitajan työ perustuu ihmisarvon ja elämän kunnioittamiseen. Jokaisella

ihmisellä tulee olla elämäntilanteesta riippumatta mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen

sekä oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään. Lähihoitaja hoitaa työssään

hyvin ja arvokkaasti jokaista ihmistä, puhutellen ja kohdellen häntä ainutkertaisena

yksilönä. Hän kunnioittaa ja suojaa ihmisen yksityisyyttä ja omaisuutta 

huomioiden kunkin henkilökohtaiset elämänarvot ja elämäntyylit. Lähihoitaja

puhuttelee potilasta ja asiakasta hänen toivomuksensa mukaisesti.

 

itsemääräämisoikeus

Lähihoitaja kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja edistää ihmisen oikeutta

itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään ja hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lähihoitaja huolehtii omalta osaltaan siitä, että asiakasta ja potilasta

hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hän ei tarpeettomasti rajoita

asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ilman sovittuja ja kirjallisia hoitoon tai turvallisuuteen

liittyviä perusteita.

 

oikeudenmukaisuus

Lähihoitaja hoitaa yhteiskunnan hänelle antamaa tehtävää ja on tietoinen asiakkaiden

ja potilaiden oikeuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä säädöksistä. Hän

edistää asiakkaiden ja potilaiden sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia.

Hän puolustaa heidän osallisuuttaan niin pitkälle kuin se käytettävissä olevien

voimavarojen mukaan on mahdollista.

 

 

tasa-arvo

Lähihoitaja edistää omalta osaltaan tasa-arvon toteutumista työssään ja työ-

yhteisössä. Hän kohtelee kaikkia asiakkaita ja potilaita sekä omaisia ja työtovereita

tasa-arvoisesti heidän asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan,

iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan tai mielipiteestään

riippumatta.

 

vastuullisuus

Lähihoitaja vastaa työryhmän jäsenenä omasta työstään ensisijaisesti asiakkaalle,

potilaalle ja työnantajalle sekä huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä.

Hän kantaa eettisen vastuun työhönsä liittyvistä päätöksistä. Hän vastaa

omalta osaltaan asiakkaiden ja potilaiden sekä työympäristön turvallisuudesta.

Lähihoitaja toimii luottamuksellisesti ja noudattaa salassapitovelvollisuutta.

 

yhteisöllisyys

Lähihoitaja toimii rakentavassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa asiakkaiden

ja potilaiden hyväksi. Hän tuo esille näkemyksensä työn ja työyhteisön

kehittämiseksi ja ottaa puheeksi myös vaikeita asioita. Lähihoitaja huolehtii

omasta työhyvinvoinnistaan ja edistää omalta osaltaan työyhteisönsä hyvinvointia.

Lähihoitaja osallistuu aktiivisesti oman alansa ja ammattinsa kehittämiseen

työyhteisössä ja yhteiskunnassa. Hän viestii työstään arvostavasti eri yhteyksissä.

 

© Copyright SuPer ry.

 

©2023 Yritykseni arvot | Palvelutaksi Reijo Helin